Pluguºorul umoristic (Urãturã pentru toþi românii)

Articol din categoria: Colinde de Craciun, Uraturi de Anul Nou

propus de: Gelu pe data: 29 Nov 2012
sursa: Adamut Neaosul

Aho, aho, copii ºi fraþi
Staþi puþin ºi nu mânaþi,
ªi cuvântu-mi ascultaþi!
Am venit cu Pluguºoru,
Cã prea ne duceaþi voi doru,
ªi-aducem cu noi un pici,
Drãgãlaº, cu ochii mici,
Înveºmântat în arnici,
ªi v-aducem Noul An
Fãrã curcã, sau pãlincã
Doar c-un purcel, Trãienicã,
Noi vi-l aducem acasã,
Sã vã fie masa masã,
Nevasta ºi mai frumoasã,
Soacra mai puþin scorþoasã,
Când vi-s visele erecte,
Sã vã cumpere ºosete,
Când vã simþiþi tare vâna
Sã vã caute vecina,
S-aveþi milã de sãrmani,
Salteaua plinã de bani,
Sã ajungem bogãtani,
Copiii vã creascã mari,
Înalþi ca niºte stejari,
Toþi frumoºi ºi premianþi,
Falnici, mândri ºi berbanþi,
Iar copilele frumoase,
Sã zici cã sunt chiparoase!

Ia mai mânaþi, mãi flãcãi,
Cã nu suntem nãtãrãi!
Cã suntem toþi "buni, da rãi"!

Ne stã mintea la oricare
Tot la oala de sarmale!
ªi nu tot goliþi cãmara
Fiindcã "iarna nu-i ca vara"!
Nu beþi mult, nu vã-mbãtaþi,
Puneþi sare in cârnaþi!
ªtergeþi-vã mâinile,
Cã pãtaþi cãmeºile
ªi nu faceþi pe cocoºul
C-aþi bãut tot vinul roºu!
Nu vã mai umflaþi in pene,
Bate vântul prin izmene
Bãrbãþia de o viaþã,
V-a rãmas doar iarbã creaþã!

Hãi! Hãi! Hãi! ªi mânaþi acuma mãi!

[...]

ªeful nostru domn' Babãu,
A suflat un pic cam greu,
A deschis puþin valiza,
Sã vadã cum stãm cu criza.
A tuºit cã prima oarã
Vãzu cã sacoºa-i goalã.
- Cum se face cã bani n-am?
ªi s-a pus pe alergat,
Prin þara Haþegului,
Pânã-n vârful Retezatului
ªi-a pornit pe la centrale,
Dup-o oalã cu sarmale,
Dupã þuicã ºi cârnaþi,
Cu vreo trei, patru berbanþi,
Sã ne facã ºeful, fain,
Un chef la sfârºit de an,
Cãci cu criza, o ºtim bine,
N-are bani nici pentru prime,
ªi cum ni-i amar norocul,
Ni s-a bolnãvit ºi porcul.
Vom mânca jumãri, slãninã,
Dup-o moþatã gãinã,
ªi o þuicã de pufoaicã,
Slabã ºi puþin cam acrã
ªi vom face-o urãturã,
Treji ºi c-o jumarã-n gurã,
Iar când pofta sã ne prindã,
Îi vom trage ºi-o colindã,
Vom cânta când ne-o fi foame,
Viflaem ºi lerui Doamne,
S-aveþi grijã mãi Fârtaþi,
Nu cumva sã vã-mbãtaþi!
ªi din piepturile toate,
Sã-njuraþi la sindicate,
Cã picã Iancu pe spate
ªi mai are multe rate,
Dai-ar Domnu sãnatate,
Cã e ca apa sfinþitã,
Nici nu drege, nici nu stricã,
Doar ne þine leafa micã,
Cã el a lansat proverbul
"S-aveþi bani ca Hidroservul!"

Mânaþi mãããi! Hãi! Hãi!

Aho, aho, copii ºi fraþi,
Staþi puþin ºi nu mânaþi,
ªi cuvântul mi-ascultaþi!
Dupã douã mii de ani,
Suntem tot la fel sãrmani,
De sãraci ºi necãjiþi,
De triºti ºi de umiliþi!
Scãparãm de comuniºti,
Amãrâþi, sãrmani ºi triºti,
Dãdurãm de alþi bandiþi,
Mai vicleni ºi mai hliziþi,
De Ilici ºi de Nãstase,
Cãlare pe ºapte case,
De Bãsescu ºi ai lui,
Sã-ºi mai punã pofta-n cui,
ªi sã le fie ruºine,
Cã trãiesc numai ei bine!
útia-s ºi mai hoþomani,
Mai calici ºi mai mârlani,
Pe când noi trãim mai prost,
ªi-o þinem din post în post,
Ei îºi fac case ºi vile,
Pãi e bine aºa mãi frate?
Nu e bine, mãi, fîrtate,
Sã ducem viaþã de câine,
Sã trãim de azi pe mâine!

Ia mai mânaþi, mãi, flãcãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi,
Sã rãsune-n ºapte vãi!

Ne e viaþa grea ºi-amarã,
De din zori ºi pânã-n searã,
Plâng bãtrânii, vai, o, vai,
Profesorii, mai dihai,
Bolnavii mor prin spitale,
Vai de viaþa dumitale,
De popor nefericit,
ªi scuipat ºi pãcãlit!

Ia mai mânaþi, mãi, flãcãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi,

Hãi, hãi! ªi mãi, mãi!

Aho, aho, oameni buni,
Care veniþi din strãbuni,
Nu mai staþi triºti ºi plouaþi,
Nedormiþi ºi nemâncaþi,
Capul sus ºi fiþi bãrbaþi,
C-a venit amu un an,
Cam berbant ºi cãpitan,
Un Bãsescu zis Traian,
Preºedinte pe ciolan,
Trãiþi bine, el ne-a spus,
Bine trãiesc doar ãi de sus!
Aºa cã-l rugãm frumos,
Sã trãiascã ºi el jos!
ªi sã nu ne mai tot mintã,
Cã punem mâna pe flintã!
Politicieni tâmpiþi,
Auziþi? Sau n-auziþi?
Cântã corupþia-n þarã,
Toþi ne mint, ne dau afarã,
Din sãrmana noastrã Þarã!
Hoþii râd de se omoarã,
Prostia din români zbiarã,
Sãrãcia se-nfioarã,
Mizeria ne omoarã,
Vai de tine biatã þarã!

Ia pocniþi din bice, mãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi,
Voi fete ºi voi flãcãi !
Hãi, hãi!

ªi mai mânaþi mãi, flãcãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi!
Din piane ºi tigãi,
Sã fugã relele toate,
De pe la casele noastre,
Bolile cât mai departe,
Moartea sã se ducã-n moarte,
Necazurile sã fugã,
Nici gândul sã nu le-ajungã,
În pustiuri ºi în junglã,
Sã nu mai fie pãcate,
Nici urã ºi nici lãcate,
Sã nu mai fie hoþie,
ªi nici hoþi sã nu mai fie,
Nu mai vorbim de prostie,
Care, aºa cum se ºtie,
La noi, la români, e multã,
O avem ºi-n cap ºi-n burtã,
Sã trãiascã cine-ascultã,
Dar ºi mai mult sã trãiascã,
Viþa noastrã, româneascã !

Ia mai mânaþi, mãi, flãcãi,
ªi pocniþi din bice, mãi,
Din buhaie ºi tigãi,
Din bãºici ºi zurgãlãi!

Sã ne fie casa casã,
Viaþa viaþã, masa masã,
Istoria mai frumoasã,
Familia sãnãtoasã !
Cã din 2009,
Nu-i belºug ºi nici nu plouã,
Copiii din asta þarã,
De din zori ºi pânã-searã,
Sã punã mâna pe carte,
ªi sã-nveþe bine, frate,
Nu aºa pe apucate!
Sã ia doar zece ºi nouã,
ªi-apoi sã ne dea ºi nouã!
La examene succes,
Zecele sã fie des!
Sã ne-aducã barza pici,
Cât mai mulþi ºi mai voinici,
Sã se umple þara toatã,
Cât te uiþi cu ochii roatã!
De munþi de belºug, de bani,
ªi nu de oameni sãrmani,
ªi nu de oameni sãraci,
Cum e viþa pe araci,
Nici de jafuri, sã se ºtie,
Nici urã ºi vrãjmãºie,
Nici pizmã ºi mârlãnie,
Vai de tine, Românie !

Ia mai mânaþi, mãi, flãcãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi,
Cum zãpada se aºterne,
S-avem sute guverne,
Unul mai bun decât altul,
Cât e þara, cât e hatul,
ªi s-avem la preºedinþi,
Cât n-avem în gurã dinþi,
ªi frumoºi, dar ºi cuminþi!
S-ajungem, miniºtri toþi,
Fie buni, fie netoþi,
Fie rãi, fie ºi proºti,
Fie genii, fie hoþi,
Ce sã parã aºa sinistru
Dac-a-ajuns Udrea ministru?
Cât despre parlamentari,
Sã nu mai fie mãgari,
ªi sã tragã la aghioase,
Sã le intre fundu-n oase,
Sã-ºi facã pensii frumoase,
Sã fumeze numai Kent,
Sã sforãie-n parlament,
De se-aude de pe Marte!

La o parte moºi ºi pitici,
ªi fetiþe cu arnici,
Cã vine 2013,
Cu-n purcel pe tavã, rece,
Cu plãcinte ºi colaci,
ªi cu bani pentru babaci!
Încãrcat cu jucãrii,
Voi sã fiþi cuminþi, copii,
ªi sã învãþaþi doar bine,
Cã ne facem de ruºine!

Ia pocniþi din bice, mãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi!

ªi-acum faceþi ochii mari,
Voi, patroni ºi bugetari!
Sã munciþi cu mai mult spor,
Altfel salariile or sã creascã,
Mâine-n Þara Româneascã,
Mari cam cât Munþii Carpaþi,
Doamne, cum vã mai holbaþi!
Nu vã minunaþi aºa,
Cã ºi ea, Inflaþia,
Va creºte cât Dunãrea!
Iar prostia, frate dragã,
Va depãºi Marea Neagrã,
Sãrãcia, nu vã zic,
De la nori în sus, un pic!

Ia mai mânaþi, mãi, flãcãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi,
De glumit am tot glumi,
ªi nu am mai isprãvi,
Tot mileniul, cât o fi,
Dar noi suntem serioºi,
ªi-avem apã în galoºi,
ªi suntem oameni zeloºi,
Mai bine am avea mere,
Cozonaci, covrigi ºi pere!

Sã faceþi multã avere,
Ca în Anul care vine,
Sã ne fie mult mai bine!
Masa plinã de bucate,
Un ocean de sãnãtate!
Multã pace sufleteascã!
Spor în þara Româneascã!
Banii sã-i avem cu sacul,
Bucuros fie sãracul,
C-a scãpat de sãrãcie,
Fir-a naibii sã fie !
Iar în bãnci sã se adune,
Banii din întreaga lume,
Sã vinã investitorii,
Ca þânþarii ºi ca sporii,
Ia mai mânaþi, mãi, flãcãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi !

Sã ne punem toþi pe muncã,
Sãrãcia sã se ducã,
Sã nu mai cerem pomanã,
Sã ne-ajungem ca Prigoanã!
Poþi sã fii bogat ºi demn
Chiar de ai picior de lemn,
Nevestei sã-i tacã fleanca
Nu cum face Bazmuþeanca!
Nimeni sã nu mai bârfeascã,
De nu poate-atunci sã pascã!
Familia româneascã,
Aia, veche, sã-nfloreascã,
Bunicii sã ne trãiascã,
Taþi ºi mame, sã trãiþi,
Sã trãiþi ºi sã-nfloriþi!
Numai sãnãtoºi sã fiþi!
Rãutatea sã disparã,
De tot de la noi din þarã!
Guvernanþilor, ca hap,
Le vinã mintea la cap!
Mintea ne vinã la toþi,
Sã nu mai fim rãi ºi hoþi,
Toatã ziua sã muncim,
Ca furnicile sã fim,
ªi pânã în luna mai,
Þara asta va fi Rai!
Cã vã doare pe la coate,
De atâta stat pe spate.

Mânaþi mãi, flãcãi, mânaþi,
Cã de asta suntem fraþi!

Ia uraþi hidroterniºti,
Ingineri ºi maºiniºti!
ªi acum, la vreme nouã,
Sã avem apã, sã plouã,
Sã ne-aducã Noul An,
La toþi câte un Logan,
Cu taxa de-nmatriculare
Nu visaþi la ceva mare,
Cei ce n-au, sã facem chetã,
Sã le luãm o bicicletã,
Sau un cal cu ºeaua strâmtã,
Sã mai tragã ºi o trântã!
Mult mai bine sã muncim,
Aproapele sã îl iubim!
ªi sã reuºim în viaþã,
Sã n-avem în cap mãtreaþã!
ªi sã umplem la toþi sacul,
Sã cântãm ca pitpalacul,
ªi sã facã facultate,
Tot ce miºcã-n unitate,
Damele mai mari sau zvelte,
Toate sã fie studente,
Bãrbaþii cu funcþii-nalte
Chiar de au dureri de spate,
Familiºti, sau divorþaþi,
Toþi sã fie doctoranþi!
Diplomele circumspecte,
Sã le-atârne în perete,
Ca apoi de bucurie,
Vor învãþa ºi sã scrie,
Cã pare treaba nasoalã,
Cu Mercedes fãrã ºcoalã.
Nu ºtii limbi dar faci furori
ªi plãteºti traducãtori,
Dacã-n viaþã te învârþi,
Ce dacã mai scapi ºi-un pîrþ?
Las-o naibii de ruºine,
Foalele s-o ducã bine.
Doarã n-om trãi cât zece,
Uite-aºa viaþa ne trece!
Ia mai mânaþi, mãi, flãcãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi,
Din tobe ºi din tigãi!

ªi acum, în încheiere,
Ne fie viaþa de miere!
Casa mai îmbelºugatã,
O grãdinã înfloratã,
Cei ce lucreazã departe,
Acolo-n strãinãtate,
Sã aibã locuri de muncã,
ªi nu doar gânduri de ducã,
Tot aici în þara lor,
Unde de ei ne e dor!
Trista noastrã Românie,
Raiul pe pãmânt sã fie!
Pânã-n veci de veºnicie,
Ia mai mânaþi, mãi, flãcãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi,
La Mulþi Ani ºi La Mulþi Bani,
Tot grãsani ºi bogãtani!

Sã ne întâlnim la anul,
Ca sã mulgem iar curcanul!
Ia mai mânaþi, mãi, flãcãi,
ªi sunaþi din zurgãlãi!
Sã aveþi belºug ºi bani
LA ANUL ªI LA MULÞI ANI!

Urare în versuri, de Moº Crãciun. A venit iarna albuþã ªi la tine mãi drãguþã! Pe la colþuri unii spun, Cã existã Moº Crãciun. Cã-i un moº cu anvergurã ªi-o sã-þi dea cadou o [...]
articol precedent
Tezã de doctorat: de unde vine Moº Crãciun?. De când tlecui, si nu glumesc, La glãdiniþã-n anul tlei, Am înþeput, cu mult temei, La viitol sã mã gândesc! Si selios m-am apucat, Cum nu am muschi sã plagiez, [...]
articol urmator

Comentarii: 3

(Max. 10 de comentarii pe pagina)

Comenteaza si tu

Comentariu articol: Roza - 13 ani - 6 Ian 2015

Comentariu e foartte lung

Comentariu articol: fanel - 31 ani - 31 Dec 2014

Comentariu super plugusor...

Comentariu articol: Mangalagiu. Diana - 15 ani - 30 Dec 2014

Comentariu Eu ma duc cu plugușorul cu o fetițã de 6 ani așa cã pt ea e greu sã îl învețe

happy angel

Comenteaza si tu

Bunã seara, gospodari! Gospodari
și gospodine și voi tinere
copile! Bunã seara, gospodari! Gospodari și gospodine și voi tinere copile!

Colinde de Craciun, Uraturi de Anul Nou : : Sambata, 31 Dec 2016

Urãtura caprei de Anul Nou Urãtura caprei de Anul Nou

Colinde de Craciun, Uraturi de Anul Nou : : Sambata, 31 Dec 2016

O, brad frumos! Colindul de protest
împotriva defrișãrilor masive O, brad frumos! Colindul de protest împotriva defrișãrilor masive

Colinde de Craciun, Uraturi de Anul Nou : : Joi, 15 Dec 2016