Harap Alb cel Nou

Articol din categoria: Povesti scurte haioase

propus: 30 Aug 2007
sursa: ?

Demult, tare demult, pe când puricele se potcovea cu nouãzeci ºi nouã de ocale, sãrea cale de ºapte poºte ºi intra în coliziune frontalã cu World Trade Center-ul, trãia într-o þarã cã oricare alta un împãrat poreclit de supuºii sãi Împãratul Verde, ca o ironie subtilã la adresa faptului cã nu îi pãsa deloc de ecosistem. Împãratul avea dupã cum se obiºnuieºte în poveºti un fiu, botezat la naºtere Fãt-Frumos ºi prescurtat FeFe, din motive deloc evidente.

Într-o bunã zi, Împãratul Verde îl chemã în sala tronului pe Fãt-Frumos ºi îi zise pe un ton condescendent:

"Fiule. Eu nu mai am mult de trãit ºi va trebui sã trec frâiele regatului în mâinile tale. Aºa cã e timpul sã renunþi la IRC, la www.playboy.com ºi la CounterStrike ºi sã îmi dovedeºti cã îti poþi întemeia o familie. E timpul sã pleci în lume ºi sã îti cauti o mireasã pe placul tãu, pentru cã nu vreau sã pier farã nepoti, înþelesu-m-ai? "

"Dar... tatã..."

"Sã nu te aud. Þi-am tãiat accesul la Internet. Game over".

Pus în faþa inevitabilitãþii, Fãt-Frumos se decise sã urmeze sfatul tatãlui sãu. Primul lucru pe care îl fãcu fu sã treacã pe la grajduri sã îºi caute un bidiviu cu care sã plece la drum. Cu toate cã era leneº nevoie-mare, feciorul împãratului nu era câtuºi de puþin prost, ba chiar dimpotrivã. Aºa se face cã trecu nonºalant pe lângã stalurile cu tãbliþe pe care scria "Armãsar pur-sânge inside", ºtiind cã o sã gaseascã o gloabã cu puteri paranormale undeva în fundul grajdului, într-unul din stalurile pãrãginite aflate în penumbrã. ªi chiar aºa se ºi întâmplã.

Calul era slab de i se vedeau coastele, de-abia stãtea în picioare, nãpârlea smocuri-smocuri, avea o respiraþie fetidã, ce mai, era vai de el. Imaginea generalã era completatã fireºte de o atitudine vãdit sinucigaºã.

"Tu nu te uiþi la mine, FeFe? Nu vezi cã mor de-ampicioarelea? Lasã-mã în durerea mea", îi zise calul, tragând cu sete dintr-un Carpaþi fãrã filtru (total nerecomandat de asociaþia "Prietenii Animalelor Muribunde").

"Nu-þi fã griji", replicã nonºalant Fãt-Frumos, "mã pricep la over-clocking".

La auzul acestor cuvinte, calul cãzu instantaneu într-o transã adâncã ºi Fãt-Frumos se apucã sã-l aducã la o stare de normalitate, folosind numeroase procedee, mai mult sau mai putin ortodoxe: pasta superconductoare de ovãz, masaj cu concentrat de aer rece, hipnozã bilateralã pentru corectarea miopiei ºi ºocuri de curent aproape continuu. În cele din urmã calul deschise ochii ºi zise cu vioiciune: "I Know Kung-Fu".

"Show me", zâmbi Fat-Frumos ºtergându-ºi sudoarea de pe frunte.

Sãri în aer calul, se dãdu de trei ori peste cap, tâºni pe uºa grajdului ºi, odatã ajuns în curtea castelului, bãtu mãr un grup de þãrani care militau paºnic pentru ocrotirea florii-de-colþ. Mulþumit de ispravã, se întoarse la Fãt-Frumos ºi îl intrebã:

"Ei, ºi acum încotro, FeFe?"

"Mergem la Ileana Cosânzeana", zise hotãrat Fãt-Frumos.

Ileana Cosânzeana era o tipã blondã (zicea ea), pe care o cunoscuse pe Internet Relay Chat (IRC, varianta cu porumbei) ºi care stãtea suficient de aproape de castel, încât nu exista tag în instant-messaging, decât dimineaþa, când porumbeii încã mai erau adormiþi ºi aveau probleme cu evoluþia traiectoriei, trebuind sã fie lansaþi manual, cu catapulta.

Odatã ajuns la casa Ilenei Cosânzeana însã, Fat-Frumos descoperi cu uimire cã fata visurilor lui nu era nicãieri. Obosit, se aºezã la umbra unui corcoduº sã se odihneascã pentru o vreme, ºi adormi. Se trezi când un porumbel în picaj îl lovi sec în tamplã. "Incoming message", anunþã tardiv calul.

"Neicã, o furã zmeul pe Ileana, îþi zic, o furã", bãlmãji sfârºit porumbelul, "ºi spuse cã sã te duci sã o salvezi fuguþa, cã altfel o sã pupe zmeul ce n-ai vazut tu în atâþia ani, cât þi-a fost lene sã te deplasezi pânã la ea, mânca-þi-aº ochii tãi de tractorist".

ªi acestea fiind zise, îºi dãdu duhul. Fãt-Frumos sãri în picioare, încãlecã pe cal ºi nu se opri pânã nu ajunse la fierarul satului. "Cu ce vã pot ajuta?", le ieºi acesta în întâmpinare serviabil.

"Avem nevoie de arme. Multe arme", gâfâi Fãt-Frumos.

"Nici o problemã", replicã impasibil fierarul. "Puteþi încerca aceastã minunatã sabie laser cu alimentare pe USB..."

"Ceva portabil nu ai?", îl înterupse abrupt FeFe.

"Am un buzdugan cu suport pentru memory stick, care se duce, loveºte inamicul ºi se întoarce, dar nu þinem memorie pentru el ºi din pãcate fãrã memorie uitã de ce-a plecat ºi se duce... ºi se tot duce..."

"Dar sabia ºi scutul ãla din colþ, alea ce au?"

"Acelea sunt ale împãratului, tatãl domniei voastre. A zis cã si-au fãcut datoria, a câºtigat destule bãtãlii cu ele, acum cã sunt vechi ºi tocite e timpul sã devinã open source. Sunt gratis dar nu ofer nici o garanþie cã functioneazã".

"Ce bine", se bucura Fat-Frumos -- "o sã îmi încerc norocul cu ele".

Zis ºi fãcut. Luã feciorul împãratului sabia ºi scutul, încãlecã ºi porni spre sãlasul zmeului. Merserã ei din zori ºi pâna în searã ºi pânã ajunserã se fãcu întuneric ºi un vânt rece îi fãcu sã tremure din toate încheieturile. Fulgere sporadice luminau castelul din piatrã neagrã al zmeului.

"Am venit, zmeuleeeee! ", rãcni Fãt-Frumos ºi începu sã izbeascã frenetic în uºã cu mânerul sabiei care afiºa disperatã pe toatã lungimea lamei mesajul "illegal operation".

Brusc uºa se deschise, izbindu-l pe Fãt-Frumos în plinã figurã, în ciuda scutului care anunþa calm "General Protection Fault în Module w00d335" ºi se fãcu bucãþi.

"FeFe, ai venit", rânji zmeul. "ªtiam eu!".

Verde ºi mãtãhalos, zmeul era în ºort ºi cu un tricou alb de bumbac, pe care scria "Swords don't kill people. I kill people". În spatele lui, Ileana îºi privea cu speranþã salvatorul.

"Zmeule, am venit dupã Ileana Cosânzeana", rosti hotãrat Fãt-Frumos. Ai de ales din aceste "multiple choices":
a) mi-o dai vie ºi nevatamata ºi ne laºi sã plecam
b) ne luptãm pe viaþã ºi pe moarte
c) câºtigi o excursie de vis în Bermude.

"Ãããã... ããã... pãi aleg c)", mormãi vexat zmeul.

"EªTI SIGUR?", rãcni Fãt-Frumos. "Poþi sã întrebi publicul, poþi sã suni un prieten..."

"Nu, nu... sunt sigur cã e raspunsul corect", dãdu din colþ în colþ timorat zmeul.

"Okay. Ileana, hai sã mergem".

ªi plecarã, cãlare pe cal, ºi avurã o nuntã de vis care durã ºapte zile ºi ºapte nopþi neâncetat. La sfârºitul celei de-a ºaptea nopþi, când în sfârºit FeFe ºi Ileana se retraserã în odaia nupþialã, dupã ce Ileana îºi dezbracã lasciv ultimele dessou-ri cumpãrate de la Victoria's Secret, un rãcnet inuman strãbãtu pereþii castelului.

"Îngeraºa mea, poþi sã-mi explici ºi mie ce e ASTA?", scrâºni din dinþi FeFe.

"A, o nimica toatã... o centurã de castitate cu opto-cuplori, cu cheie pe 5096 biþi ºi codare euristicã alternativã. Te pricepi la hacking, sper..."

Ghinion, noroc, cine poate spune?. A fost o data un om foarte sarac care avea in schimb un cal foarte frumos, pe care dorea sa-l cumpere stapanul castelului. Dar de fiecare data, batranul il refuza. Pentru mine acest cal nu [...]
articol precedent
Scufita Rosie - Analiza. Date: Scufita Rosie este fetita cuminte. Analiza: Din start ne dam seama ca este vorba despre o minora de care copiii, in rautatea lor, si-au batut joc cu aceasta porecla, probabil din [...]
articol urmator

Comentarii: 7

(Max. 10 de comentarii pe pagina)

Comenteaza si tu

Comentariu articol: alina - 15 ani contact monicastoica70@yahoo.com - 10 Ian 2012

Comentariu rolling on the
floor))

Comentariu articol: andrei54567 - 24 ani contact dogaruandrei23 - 28 Nov 2011

Comentariu youuu e tare!!!!!!!!!!!!!!

Comentariu articol: Razvan - 37 ani - 11 Oct 2010

Comentariu Laser frate!

Comentariu articol: Mammy Yankee - 22 ani contact andreea95ada - 19 Dec 2009

Comentariu E tarerolling on
the floor

Comentariu articol: bboy - 27 ani contact bboy_kyller - 23 Iun 2009

Comentariu mai e super povestea...am simtul umorului si asa ma facut sa rad bine

Comentariu articol: Anya contact anya_cute_girl - 24 Apr 2009

Comentariu cam aiurea sad

Comentariu articol: casy - 10 Nov 2008

Comentariu 10 si la asta...umor deplin winking

Comenteaza si tu

Apartamentul bantuit

Povesti scurte haioase : : Luni, 7 Ian 2013

Þestoasa de pe stâlp Þestoasa de pe stâlp

Povesti scurte haioase : : Luni, 14 Nov 2011

Vezi-þi mereu de treburile tale!

Povesti scurte haioase : : Joi, 22 Sep 2011